PvE Rules

อ่านกฏให้ละเอียดก่อนเล่น
Please read all the General Terms and Conditions attentionally

การตัดสินใจของทีมงานถือว่าเป็นอันสิ้นสุด
The team decision is final.
หากไม่เข้าใจข้อไหนกรุณาสอบถามทีมงาน! หากมีกฏข้อไหนควรแก้ไขสามารถแจ้งทีมงานได้เลย ทีมงานพร้อมจะรับฟัง
Please ask the team for any questions about the General Terms and Conditions that should be correct. If there are any misunderstandings, you can inform the team right away.
The team is ready to hear all the inquiries about the appropriateness and seriousness of wrongdoing.

กฏระเบียบ

- ห้ามใช้ช่องโหว่ของกฏหรือเกมกระทำการผิดกฏหรือสิ่งที่ไม่ควรทำเด็ดขาด (ปั้มของ หรืออื่นๆ)
- ห้ามใช้โปรแกรมช่วยเล่น
- ห้ามขายของเป็นเงินจริงเด็ดขาด
- ห้ามรบกวนปั่นป่วน แกล้งหรือรบกวนผู้เล่นอื่น
- ห้ามสร้างสิ่งก่อสร้างทับจุดเกิดทรัพยากรหลัก
- ห้ามสร้างบ้าน/ขยายพื้นที่บ้าน เกินความจำเป็น (หากมีการร้องเรียน ขึ้นอยู่กับ ดุลยพินิจของทีมงานในการตัดสินใจ)
- ห้ามสร้างป้อมปืน,สิ่งก่อสร้าง บริเวณเสาฟ้า แดง เขียว ทุกเเมพ เสาทำภารกิจ เเละห้ามตั้งหน้า ทางเข้าถ้ำ หรือบริเวณ ปากถ้ำ ในถ้ำ Artifact ,สถานที่มี Rune และ item ที่มีแค่จุดเดียวในแมพ เด็ดขาด
- ห้ามทำการคีบผู้เล่นโดยที่ผู้โดนคีบไม่ยินยอม (ทำการเรียก, ให้ชดเชย, ฆ่า, เตะออก, แบน | ตามลำดับ)
- ห้ามทำการสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อทำการกลั่นแกล้งผู้เล่นคนอื่น (กรณีที่จงใจทีมงานมีสิทธิ์ในการลบสิ่งปลูกสร้างทิ้ง)
- สิ่งปลูกสร้างที่ใช้งานชั่วคราว ต้องรื้อถอนหลังจากใช้งานเสร็จสิ้นแล้วทุกกรณี (ตักเตือน, ลบสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด)
- ประตู Dino ที่นำมาไว้จับสัตว์ต่าง ๆ หลังใช้งานเสร็จแล้ว ต้องทำการทำลายทิ้งทันที (ตักเตือน, ลบสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด)
- สัตว์ที่ไม่ได้มีการใช้งาน กรุณาเก็บใส่ “Cryopod” เพื่อลดปัญหาเซิฟเวอร์แลค (ข้อแนะนำ)
- ในกรณีที่ทำการ Unlocked แล้วมีการขโมยของเกิดขึ้น ทางทีมงานไม่รับผิดชอบเนื่องจากเป็นความประมาท ของผู้เล่นเอง
- กรณีที่เกิดข้อความผิดพลาดต่าง ๆ จากฝั่งของเครื่อง Server และเกิดความเสียหายต่อสิ่งของ/Dino ทางผู้เล่นสามารถแจ้งทีมงานเพื่อรับคืนได้ (ไม่รวมข้อผิดพลาดจากระบบเกมที่มีอยู่แล้วในเซิฟเวอร์หลัก)
- กรณีที่ผู้เล่นเกิดความผิดพลาดต่าง ๆ เช่น ผู้เล่นเสียชีวิตเองโดยความประมาท/โดนสัตว์ฆ่า/ความผิดพลาดจากตัวเกมของผู้เล่น รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเกมเพลย์ของผู้เล่นเอง เช่น บ้าน auto decay dino หลุดเคลมเพราะไม่ออนภายใน 8 วัน ฯลฯ ทางทีมงานไม่ชดเชยให้ในทุกกรณี (แจ้งเรื่องสอบถามมาก่อนได้)
- ห้ามทำการทิ้ง Dino ออกนอกพื้นที่บ้าน (พบเห็นลบทันที)
- กรณีการเรียกร้องขอของคืน จำเป็นจะต้องมีหลักฐานในการขอคืนของทุกกรณี
(กรณีไม่มีหลักฐาน จะขึ้นอยู่กับแอดมินในการตัดสินใจ ว่าจะได้รับของมาก-น้อย แค่ไหน)
** หากแจ้งข้อมูลเท็จ ทางทีมงานขอทำการ Ban ทุกกรณี **

- จำกัดสิ่งปลูกสร้าง 30000 ชิ้น/เผ่า/เซิฟเวอร์
- ห้ามสร้างสิ่งปลูกสร้าง,ป้อมปืนหรือสิ่งอื่นใด ทับ,ขวาง บริเวณจุดเกิด (มีการร้องเรียน,พบ แจ้งเตือน ลบทิ้ง | ตามลำดับ) (จุดเกิดดูที่นี้ คลิก )

- กรุณาอ่านกฏของเซิฟและปฏิบัติตาม หากทำผิดกฏโดยอ้างว่าไม่ทราบกฏเซิฟ จะถือว่าจงใจละเลยกฏ และมีโทษแบนทันที

Server Rules

- Any loopholes of the General Terms and Conditions or anything that would defraud other players are prohibited.
- Do not use any cheating programs.
- Do not sell anything in the game for real money.
- Do not disturb or bully other players.
- Do not build any structures near the respawning point of main resources.
- Do not build any structures/turrets float in the sky unnecessary. (If there is a complaint, it is depending upon the admin’s consideration.)
- Do not build any structures/turrets around the Blue, Red, and Green Obelisks on every map, mission terminal and whether in front of the cave entrance or the artifact cave, Rune and item can get in single point on map.
- Do not carry other players/tribes without their permission during PvE time. (If you do, the admins will consider summoning for a caution, compensation, elimination, and finally get banned depending upon the guilt.)
- Do not build any structures/turrets for disturb or bully other players. (In case of intentionally, the admin has the right to demolish those structures/turrets.)
- Temporary structures/turrets must be demolished after use immediately at every conditions. (Punishment: If found guilty, you will receive a warning at least. If not, they will be demolished immediately.)
- Dino’s door which is used for capturing the animals must be demolished after use immediately. (Punishment: If found guilty, you will receive a warning at least. If not, they will be demolished immediately.)
- Unused animal must be kept in “Cryopod” to reduce server lag problems. (Suggest)
- In case that a player/tribe themselves unlocked (doors, structures, etc.) and were stolen. The admin is not responsible for the negligence of the player/tribe themselves.
- If there are errors happened from servers and damage to Dino’s supplies. You could notify us to get them back. (Excluding errors from existing game systems in the main server.)
- In case a player/tribe has any errors by themselves negligence, killed by animals, or from the game client include any damage on player property by gameplay ex. sturctures auto decay dino has unclaim by system because did not online 8 days and every accident from gameplay. Admin will not be responsible for these cases. (Please notify inquiries in advance.)
- Do not leave your Dino outside your own area. (If found, the admin will delete it immediately.)
- In case of requesting return items/Dinos, you need proof for requesting return items/Dinos every time.
(If you have no proof, it is up to the admin’s consideration whether you will receive more or fewer rewards.)
* If you inform us of any false information, the admin reserves the right to ban it. *

- Limit structure 30000 pics/tribe/server
- Do not build any structures, turrets etc. over/covering the spawning locations (report by player, found warning then delete it (if ignore or do nothing ) (Spawn point click )

- Please read and follow server rule if break rule by claiming do not know server rule will be charged with willfully ignored server rule and get banned immediately.